SLS-Föreningen
www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se

Vårt syfte

Föreningen skall verka för att den svenska marknaden förses med väl utprovade och säkra ställningssystem, där material från olika leverantörer inte blandas i samma system med de uppenbara risker för person- och sakskada samt oklara ansvarsförhållande detta medför. Föreningen skall också agera – och i förekommande fall utgöra remissinstans – gentemot myndigheter och andra, vilka kan påverka medlemmarnas och marknadens intressen.

Medlemskap kan erhållas av leverantör som tillverkar och / eller marknadsför ställningssystem i original på den svenska marknaden, som tar fullt ansvar för sitt system och ser till att det i alla delar följer gällande säkerhetsbestämmelser och myndighetskrav och som inte marknadsför systemkomponenter utformade för att ersätta originaldelar i andra ställningssystem än i medlemmens eget.

Grundarna av SLS-Föreningen

www.sls-foreningen.se
www.sls-foreningen.se